โครงการค่ายลูกเสือชายแดน รุ่นที่ 62

โครงการค่ายลูกเสือชายแดน รุ่นที่ 62