มอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว

มอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว