มอบรางวัลครูและนักเรียน 4s + กิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์

มอบรางวัลครูและนักเรียน 4s + กิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์