My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

ส่งครูบรรณพรกำรงตำแหน่งครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

ส่งครูบรรณพรกำรงตำแหน่งครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์

ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์

มาตรการการป้องกันโควิด

มาตรการการป้องกันโควิด

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2565

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2565

ประชุมปรับปรุงหลักสูตร

ประชุมปรับปรุงหลักสูตร

คณะครูโรงเรียนแกศึกษาพัฒนา ศึกษาดูงาน

คณะครูโรงเรียนแกศึกษาพัฒนา ศึกษาดูงาน

มอบตัวนักเรียน 1/2565

มอบตัวนักเรียน 1/2565

ปัจฉิมนิเทศ 2565

ปัจฉิมนิเทศ 2565

บูรณาการความรู้สู่ศตวรรษที่ 21

บูรณาการความรู้สู่ศตวรรษที่ 21

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

ครูรัชติกร รามัญกิจ รับรางวัลคุรุสภา

ครูรัชติกร รามัญกิจ รับรางวัลคุรุสภา

กิจกรรมวันวาเลนไทน์

กิจกรรมวันวาเลนไทน์