My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การกำหนดการเปิดภาคเรียน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การกำหนดการเปิดภาคเรียน

นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย รับใบยินยอมการเข้ารับวัคซีน

นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย รับใบยินยอมการเข้ารับวัคซีน

สาธารณะสุข อำเภอโป่งน้ำร้อน ให้แนะนำเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโควิด

สาธารณะสุข อำเภอโป่งน้ำร้อน ให้แนะนำเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโควิด

คณะครูร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงเรียนเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

คณะครูร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงเรียนเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

นักเรียน ม.ต้น เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก 19 ต.ค. 2564

นักเรียน ม.ต้น เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก 19 ต.ค. 2564

นักเรียน ม.ต้น รับใบยินยอมการฉีดวัคซีน18 ต.ค. 2564

นักเรียน ม.ต้น รับใบยินยอมการฉีดวัคซีน18 ต.ค. 2564

คณะครูมอบสิ่งของช่วยเหลือ นร. ที่ติดเชื้อโควิดและ นร. ที่เสี่ยงสูง

คณะครูมอบสิ่งของช่วยเหลือ นร. ที่ติดเชื้อโควิดและ นร. ที่เสี่ยงสูง

การประชุมคณะกรรมการการปฎิบัติการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา

การประชุมคณะกรรมการการปฎิบัติการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา

มอบเงิน 2000 แก่ผู้ปกครองนักเรียน

มอบเงิน 2000 แก่ผู้ปกครองนักเรียน

รับการประเมิน กปตน.

รับการประเมิน กปตน.

อบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

อบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

รับการนิเทศจาก สพม.จบ.ตร

รับการนิเทศจาก สพม.จบ.ตร