top of page

ITA Online 2022 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA-%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%84-%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA-%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%84-%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3-%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97-%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81-%E0%B8%9A%E0%B8%95-%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81-%E0%B8%99%E0%B8%81
O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
https://www.prk.ac.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F-%E0%B8%9A-%E0%B8%95-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97-%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3-%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7-%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84-%E0%B8%81%E0%B8%A3
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E-%E0%B8%AD%E0%B8%88-%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA-%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97-%E0%B8%88%E0%B8%A3
O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1-%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA-%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97-%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%AA-%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3-%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C-%E0%B8%9A%E0%B8%A3-%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
O34 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร
https://www.prk.ac.th/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA-%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C-%E0%B8%9A%E0%B8%A3-%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B-%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%AB-%E0%B9%80%E0%B8%81-%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%AA-%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3-%E0%B8%A7%E0%B8%A1
O32 ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น
https://www.prk.ac.th/contact
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%82-%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8A-%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96-%E0%B8%95-%E0%B9%80%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3-%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97-%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B9%81
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
https://www.prk.ac.th/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F-%E0%B8%9A-%E0%B8%95-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88-%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3-%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97-%E0%B8%88
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3-%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E-%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3-%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A-%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AB%E0%B8%A5-%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3-%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E-%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3-%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A-%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3-%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3-%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3-%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A-%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5
O24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88-%E0%B8%94%E0%B8%8B-%E0%B8%AD%E0%B8%88-%E0%B8%94%E0%B8%88-%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88-%E0%B8%94%E0%B8%8B-%E0%B8%AD%E0%B8%88-%E0%B8%94%E0%B8%88-%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88-%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%AA%E0%B8%94
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
https://www.prk.ac.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%88-%E0%B8%94%E0%B8%8B-%E0%B8%AD%E0%B8%88-%E0%B8%94%E0%B8%88-%E0%B8%B2%E0%B8%87
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
https://www.prk.ac.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%88-%E0%B8%94%E0%B8%8B-%E0%B8%AD%E0%B8%88-%E0%B8%94%E0%B8%88-%E0%B8%B2%E0%B8%87
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B
O19 รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81-%E0%B8%9A%E0%B8%95-%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
https://www.prk.ac.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B
O17 E–Service
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%82-%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8A-%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96-%E0%B8%95-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB-%E0%B8%9A%E0%B8%A3-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%84-%E0%B8%A1-%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB-%E0%B8%9A%E0%B8%A3-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%84
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%84-%E0%B8%A1-%E0%B8%AD
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B
O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81-%E0%B8%9A%E0%B8%95-%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
https://www.prk.ac.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B
O9 Social Network
https://www.prk.ac.th/contact
O8 Q&A
https://www.prk.ac.th/contact
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
https://www.prk.ac.th/blog
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
O5 ข้อมูลการติดต่อ
https://www.prk.ac.th/contact
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
https://www.prk.ac.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2-%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3
O3 อำนาจหน้าที่
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
https://www.prk.ac.th/our-school
O1 โครงสร้าง
https://www.prk.ac.th/our-school
bottom of page