top of page

ITA Online 2023 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA-%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%84-%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA-%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%84-%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3-%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA-%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%84-%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-041
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-040
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-039
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-038
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-037
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-036
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-035
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-035-1
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-033
O31 ประกาศเจตนารารมร์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-034
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-031
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-031-1
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-030
O26 รายงานผลการบริหารและพัมนาทรัพยากรบุลคลประจำปี
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3-%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E-%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3-%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A-%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุลคล
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-o19
O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุลคล
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3-%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3-%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A
O23 นโยบายหรือแผนการบริหาทรัพยากรบุคคล
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3-%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A-%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-o19-1
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุรายเดือน
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88-%E0%B8%94%E0%B8%8B-%E0%B8%AD%E0%B8%88-%E0%B8%94%E0%B8%88-%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88-%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%AA%E0%B8%94
O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
https://www.prk.ac.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%88-%E0%B8%94%E0%B8%8B-%E0%B8%AD%E0%B8%88-%E0%B8%94%E0%B8%88-%E0%B8%B2%E0%B8%87
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-o15
O18 E–Service
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-025
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E-%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%84-%E0%B8%A1-%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB-%E0%B8%9A%E0%B8%A3-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
O15 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-o14
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-o13
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-025-1
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-011
O11 แผนการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี
https://www.prk.ac.th/01
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
https://www.prk.ac.th/about-1
O9 Social Network
https://www.prk.ac.th/contact
O8 Q&A
https://www.prk.ac.th/contact
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
https://www.prk.ac.th/blog
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
O5 ข้อมูลการติดต่อ
https://www.prk.ac.th/contact
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
https://www.prk.ac.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2-%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3
O3 อำนาจหน้าที่
https://www.prk.ac.th/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
https://www.prk.ac.th/our-school
O1โครงสร้าง
https://www.prk.ac.th/our-school
bottom of page