การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติบุคลากร

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ