top of page

ภาพกิจกรรม

ปรับปรุงทัศนียภาพ

22 ส.ค. 2565

ลูกเสือต้านยาเสพติด

17 ส.ค.

อบรมป้องกันยาเสพติด

25 ก.ค. 2565

พิธีทบทวนคำปฏิณาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

1 ก.ค. 2565

ประชุมผู้ปกครอง #2

22 - 23 มิ.ย. 2565

ไหว้ครู ชุด 1

16 มิ.ย. 2565

อบรมสมรรถนะ

30 พ.ค. 2565

ต้อนรับคณะติดตามประเมินจากเขตพื้นที่การศึกษา

17 พ.ค. 2565

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2565

11 พ.ค. 2565

ปัจฉิมนิเทศ 2565

23 ก.พ. 2565

กิจกรรมวันวาเลนไทน์

14 ก.พ. 2565

ต้อนรับคณะจากมหาวิทลัยราชภัฎรำไพพรรณี

7 ก.พ. 2565

อบรมป้องกันบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติด

22 ส.ค. 2565

ถวายพระพร ช่วงกลางคืน

28 ก.ค. 2565

แห่เทียน 65

12 ก.ค. 65

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

29 - 30 มิ.ย. 2565

ประชุมผู้ปกครอง #1

22 - 23 มิ.ย. 2565

อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

7 - 10 มิ.ย. 2565

เลือกตั้งสภานักเรียน

26 พ.ค. 2565

ส่งครูบรรณพร ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

12 พ.ค. 2565

ประชุมปรับปรุงหลักสูตร

28 มี.ค. 2565

บูรณาการความรู้สู่ศตวรรษที่ 21

22 ก.พ. 2565

สอบ o-net นักเรียน ม.3

13 ก.พ. 2565

กิจกรรมวันตรุษจีน

1 ก.พ. 2565

อบรมแปรงฟัน

18 ส.ค. 2565

ถวายพระพร

27 ก.ค. 2565

อบรมแกนนำสภานักเรียน

6 ก.ค. 2565

ค่ายรักเลข

30 มิ.ย. 2565

ครูพิมพารัตน์ สมครอง ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร

21 มิ.ย. 2565

อบรมคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว

6 มิ.ย. 2565

ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเรียน

27 พ.ค. 2565

ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์

11 พ.ค. 2565

คณะครูโรงเรียนแกศึกษาพัฒนา ศึกษาดูงาน

27 มี.ค. 2565

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

21 ก.พ. 2565

นักเรียนรับทุนศุภนิมิต

8 ก.พ. 2565

นิเทศภาษาไทย

28 ม.ค. 2565

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

15-18 ส.ค. 2565

อบรมบุหรี่ไฟฟ้า

25 ก.ค.

การป้องกันบุหรี่ไฟฟ้า

4 ก.ค. 65

กิจกรรมมหกรรมรวมพลเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

24 มิ.ย. 2565

ไหว้ครู 2565 ชุด 2

16 มิ.ย. 2565

ถวายพระพรพระราชินี

2 มิ.ย. 2565

ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กับนักเรียน

18 พ.ค. 2565

มาตรการการป้องกันโควิด

11 พ.ค. 2565

มอบตัวนักเรียน 1/2565

27 มี.ค. 2565

ครูรัชติกร รามัญกิจ รับรางวัลคุรุสภา

19 ก.พ. 2565

ตรวจ ATK นักเรียนและครู

7 ก.พ. 2565

โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2565

24 ม.ค. 2565

bottom of page