congrat.png

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วิสัยทัศน์

     ภายในปี 2566โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม นำเทคโนโลยีมาพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล รักษาวัฒนธรรมอันดีของไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต

พันธกิจ

1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2) ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

3) ส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสำนึกในความเป็นไทย

4) ส่งเสริมให้มีจิตสำนึกให้รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน

5) น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและจัดการเรียนรู้

6) พัฒนาโรงเรียนโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก

นายทองขาน บุญลา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การกำหนดการเปิดภาคเรียน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การกำหนดการเปิดภาคเรียน วันที่ 23 ต.ค. 2564

นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย รับใบยินยอมการเข้ารับวัคซีน

นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย รับใบยินยอมการเข้ารับวัคซีน วันที่ 28 ต.ค. 2564 โดยมีครูที่ได้รับมอบหมายดำเนินการให้บริการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

สาธารณะสุข อำเภอโป่งน้ำร้อน ให้แนะนำเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโควิด

สาธารณะสุข อำเภอโป่งน้ำร้อน ให้แนะนำเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโควิด 28 ต.ค.2564 โดย นางปิยะวดี พุฒไทย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาววันเพ็ญ พันชนัง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางสาวจิตรานุช หอมแม้น เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

คณะครูร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงเรียนเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

คณะครูร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงเรียนเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 27 ต.ค.2564

ITA Online 2021 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน