Gradient

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วิสัยทัศน์

      มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ก้าวล้ำเทคโนโลยีน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย ประสานใจสุ่ชุมชน

พันธกิจ

   1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีสุขโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

   3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

   4. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม

   5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

นายทองขาน บุญลา

ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม

ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครอง 2/2563 วันที่ 4 ธันวาคม 2563

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามคม 2563

รร.กบินทร์บุรี ศึกษาดูงาน

รร.กบินทร์บุรี ศึกษาดูงาน

ส่งครูย้าย ครูชาญวิทย์ ครูยุทธนา

ส่งครูย้าย ครูชาญวิทย์ ครูยุทธนา

ติดต่อเรา

ที่อยู่

Tel: 039-447020

E-mail : prk_school@gmail.com

prk.ac.th

216 ม.8 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 22140

© Copyright  by PRK School