รับสมัครนักเรียน.png

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วิสัยทัศน์

     ภายในปี 2566โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม นำเทคโนโลยีมาพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล รักษาวัฒนธรรมอันดีของไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต

พันธกิจ

1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2) ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

3) ส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสำนึกในความเป็นไทย

4) ส่งเสริมให้มีจิตสำนึกให้รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน

5) น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและจัดการเรียนรู้

6) พัฒนาโรงเรียนโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก

นายทองขาน บุญลา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ภาพกิจกรรม

ปรับปรุงทัศนียภาพ

22 ส.ค. 2565

อบรมป้องกันบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติด

22 ส.ค. 2565

อบรมแปรงฟัน

18 ส.ค. 2565

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

15-18 ส.ค. 2565

ITA Online 2021 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาษาต่างประเทศ

สุขศึกษา และศึกษา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

การงานอาชีพ

ศิลปะ