Gradient

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วิสัยทัศน์

      มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ก้าวล้ำเทคโนโลยีน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย ประสานใจสุ่ชุมชน

พันธกิจ

   1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีสุขโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

   3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

   4. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม

   5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

1022060247-20160701-122354.jpg

นายทองขาน บุญลา

ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม

ภาพกิจกรรม

ประชุมปิดเทอม + ประเมินครูผู้ช่วย

สหวิทยาเขตสตาร์บุษ

ส่งครูอภิชัย+ศึกษาดูงาน

ส่งครูวิฑูรย์