congrat.png

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วิสัยทัศน์

     ภายในปี 2566โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม นำเทคโนโลยีมาพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล รักษาวัฒนธรรมอันดีของไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต

พันธกิจ

1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2) ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

3) ส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสำนึกในความเป็นไทย

4) ส่งเสริมให้มีจิตสำนึกให้รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน

5) น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและจัดการเรียนรู้

6) พัฒนาโรงเรียนโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก

นายทองขาน บุญลา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการการปฎิบัติการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา

การประชุมคณะกรรมการการปฎิบัติการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา 20 กันยายน 2564

มอบเงิน 2000 แก่ผู้ปกครองนักเรียน

มอบเงิน 2000 แก่ผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 2 ต.ค. 2564

รับการประเมิน กปตน.

รับการประเมิน กปตน. 27 ส.ค. 2564

อบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

อบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 14 ส.ค. 2564

ITA Online 2021 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน