สัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน

 

สีประจำโรงเรียน (School’s Color)  สีม่วง - สีทอง

ปรัชญา (Philosophy)  “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”

คติพจน์ (Motto)  “สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ”

อักษรย่อ (School Name’s Abbreviation)  “ป.ร.”

ต้นไม้ประจำโรงเรียน (School’s Tree)  “ต้นเทพทาโร”

Visitors: 8,098