วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย”

 

พันธกิจ (Mission) 

๑.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๓.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมดำรงรักษาสิ่งแวดล้อม

๕.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

Visitors: 8,097