ประวัติและที่ตั้งโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน (School History)

        โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนแรก ของอำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี  ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาล อำเภอโป่งน้ำร้อน  ถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร 9  ห่างจากตัวจังหวัดจันทบุรี 
42  กิโลเมตร  และห่างจากตัวอำเภอโป่งน้ำร้อน  2  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  31  ไร่  1 งาน  ที่ดินเป็นที่สาธารณะประโยชน์ของจังหวัดจันทบุรี สงวนไว้สำหรับสร้างโรงเรียนของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

        โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมนี้  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้สร้างขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน   พุทธศักราช 2518   กรมสามัญศึกษา  ให้รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ทั้งชายและหญิงใน               ปีการศึกษา  2518  จำนวน  2 ห้องเรียน  โดยรับไม่เกินห้องละ  45  คน (ตามหนังสือด่วนมากของจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ  23/7003)

        โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียน  ในวันที่  12 - 13  มิถุนายน  2518   และได้เปิดโรงเรียนทำการสอนในวันที่   26  มิถุนายน  2518   ในระยะแรกมีนักเรียนเข้าเรียน  15  คน  จนกระทั่งถึงเดือนกรกฎาคม   มีนักเรียนทั้งสิ้น  23  คน  มีครูและผู้บริหารรวม  4  คน  สถานที่เรียนในปีแรก  อาศัยโรงฝึกงานของโรงเรียนวัดทับไทร  อันเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  พร้อมทั้งอาศัยโต๊ะ  เก้าอี้ นักเรียนของโรงเรียนนี้ด้วย

        ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน คือ นายสุนทร ธนาสนะ วุฒิ กศ.ม ( การแนะแนว ) ครูโท โรงเรียนศรียานุสรณ์  จังหวัดจันทบุรี   ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  พุทธศักราช  2518

ในปีการศึกษา  2528 โรงเรียนได้รับมอบหมาย  จากกรมสามัญศึกษา  ให้เปิดโรงเรียนสาขาที่ตำบลหนองตาคง รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  2 ห้องเรียน มีนักเรียน  53  คน   ในปีการศึกษา  2536  โรงเรียนได้รับมอบหมายจากกรมสามัญศึกษา  ให้เปิดโรงเรียนสาขา  ที่หมู่บ้านเครือหวาย  ตำบลโป่งน้ำร้อน  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  2  ห้องเรียน  มีนักเรียน  63  คน

        ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายวิทยา ธัญญโชติ ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

Visitors: 8,098