1 โรงเรียน 1 อาชีพ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม

1 โรงเรียน 1 อาชีพ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม

"คุกกี้กระวาน"

Image result for กระวาน Image result for กระวาน

                        กระวานไทย มีลักษณะผลค่อนข้างกลม สีขาว เพราะผลกระวานไทยมีกลิ่นหอมคล้ายการบูร (Camphor )อยู่ในเมล็ด   สำหรับชื่อท้องถิ่นของไทยได้แก่ กระวานโพธิสัตว์ เพราะมีมากที่แนวเทือกเขากระวาน บริเวณแขวงโพธิสัตว์ ในประเทศกัมพูชาปัจจุบัน บางคนเรียก กระวานจันทน์ อำเภอโป่งน้ำร้อน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและที่ราบเชิงเขาจึงเป็นแหล่งผลิตกระวานที่สำคัญคุกกี้กระวานเป็นขนมที่ใช้วัตถุดิบจากทรัพยากรในท้องถิ่น  มารังสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ 1 โรงเรียน 1 อาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมให้แก่ผู้เรียนควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียน เป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียน

  

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะโดยผ่านกิจกรรมกิจกรรมคุกกี้กระวาน

2. ให้นักเรียนรู้จักนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. ให้นักเรียนใช้เวลาว่างฝึกฝนการทำคุกกี้กระวานเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ 1โรงเรียน1อาชีพ และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้ในระหว่างเรียน 

เป้าหมาย

1. เพื่อสร้างงาน 1โรงเรียน 1 อาชีพ

2. นักเรียนมีทักษะประกอบอาชีพ

3. นักเรียนรู้จักนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4. นักเรียนสามารถประกอบอาชีพเสริมหารายได้พิเศษได้

 

 

 

* รายการโรงเรียนประชาธิปไตย วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ช่อง NBT

ถวายความอาลัย By โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

* เพลงมาร์ชโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม

* ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 EP.1 ปีการศึกษา 2559

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 EP.2 ปีการศึกษา 2559

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 EP.3 ปีการศึกษา 2559

* ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 EP.4 ปีการศึกษา 2559

                                                       สรุปผลการประเมินตนเอง  โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมปีการศึกษา  2560


 

          

          

 

 

Visitors: 8,098